Jsme připraveni na intimitu s androidy?

Ačkoli vytvořit robota, který by doopravdy vypadal a pohyboval se jako člověk, je stále ještě za hranicemi našich schopností, debata o vztahu člověka k robotům je dávno nastolena, ať už v podobě témat postupující robotizace práce, limitů umělé inteligence nebo etiky při produkci sexbotů. V následujícím textu, který je zároveň komentářem volného překladu článku Modern Love: Are We Ready for Intimacy with Robots? z časopisu Wired, podnikneme cestu právě blíže k tomuto tématu, aniž bychom přitom chtěli bloudit katakombami etiky, jak je v případě tohoto fenoménu běžné. Pokračovat ve čtení „Jsme připraveni na intimitu s androidy?“

Big data v praxi, Čína bude hodnotit své občany

Čína je zemí netušených možností, přesto bychom nedoporučili učit se od tamních představitelů, jak stabilizovat společnost. V tomto ohledu dost možná jeden z nejzávažnějších plánů, Social Credit System (SCS), má totiž v roce 2020 vejít do fungování jako povinný pro celou populaci. Úkol vytvořit sytém, který má zavést hodnocení spolehlivosti jednotlivých občanů, dostalo již v roce 2014 osm firem. Situaci si nyní přiblížíme v následujícím textu, který je volným překladem článku Big data meets Big Brother as China moves to rate its citizens, vydaném v časopise Wired.

Pokračovat ve čtení „Big data v praxi, Čína bude hodnotit své občany“

Čím nás straší #metoo?

Někdy to vypadá, že ty feministky akorát lidi otravují a bylo by nejlepší je zakázat. Se železnou pravidelností se tak v případě, že do médií pronikne skandál ohledně obtěžování žen, bývají mezi prvními reakcemi apologetiky mužů: „Věci nejsou tak horké, jak vypadají. A co obtěžování mužů, myslel někdo na muže? To už se nesmí skládat komplimenty? Dokud jí to vyhovovalo, tak si nestěžovala, teď jí nikdo nechce, tak křičí,“ střílí se od boku a prioritou není zájem o problém a snaha o empatii, ale krizový management. Jedná se přitom o stejné rétorické figury, opakující se v různých variacích od doby boje za volební právo žen. My jsme pro ženská práva, ale tohle už je moc. Pokračovat ve čtení „Čím nás straší #metoo?“

Dělejte příbuzenstvo, ne hranice!

Michelle Murphy se ve své knize The Economization of Life (Duke, 2017) zabývá tématem kvantitativních a ekonometrických přístupů k populaci a marginalizovanými populacemi. Jinými slovy lze také mluvit o populačních opatřeních, které můžeme označit za neo-malthusiánské, jejichž původ nacházíme v eugenice.

Murphy tvrdí, že vědecký ideál „populace“ jako nediferencované a abstraktní lidské masy, oproštěné od břímě rasy nebo národa, byl vždy iluzí. Ve skutečnosti byly populace či jiné představy masifikovaného života ve formě davů a přelidnění trvale rasistickými modely. Pro odvrácení planetární katastrofy a přežití lidstva je tedy třeba nově přemýšlet o lidské kolektivitě. Existuje zde prostor pro radikálně egalitářský přístup, oproštěný od dlouhého stínu populační kontroly?

Ve 40. a 50. letech se v demografii ustálilo paradigma propojení ekonomické rozvinutosti a nízkého populačního růstu, přestože nebylo jasné, zdali nižší míry porodnosti následovaly prosperitu nebo naopak. V každém případě moderní koncepty populace a ekonomie vytvořily nový způsob, jak hodnotit (či devalvovat) lidský život. Zbavením se starších eugenických cílů rasového vylepšování prostřednictvím inženýrství byla populace místo toho spojena s ekonomickou budoucností a HDP se stalo určujícím ukazatelem kvality života. Růst populace byl od této chvíle chápán jako nebezpečné ohrožení prosperity v rozvojových zemích a populační kontrola se stala validním nástrojem ekonomického managementu.

Michel Foucault jednou poznamenal, že moderní rasismus se zcvrkl do myšlenky, že někdo musí zemřít, aby jiní mohli žít. Murphy dodává, že ekonomizace rekonfigurovala tuto logiku: někdo se nesmí narodit, aby budoucí jiní mohli žít v hojnosti.

Ekonomická hodnota zabránění početí se stala řídícím motivem kampaní zaměřených na plánování rodiny v rozvojovém světě. Měření takové „výhodnosti“ podpořilo tvůrce politik ve strukturálních reformách a chudoba se stala surovým číslem v rukách rozvojových expertů, namísto souboru sociálních vztahů.

Pozdější teorie lidského kapitálu, zaměřená na hledání obchodovatelných schopností jednotlivce, zasáhla globální jih v 90. letech v podobě výzev k investici do vzdělání dívek. Výzvy směřované na financující agentury však nemířily na benefit vzdělání jako takového, ale explicitně na nepřímý ekonomický benefit redukce populace. V jedné kampani například hlas v pozadí říká: „Investuj do mě. Dává to smysl. Začni, když jsem velmi mladá. Sleduj svoji investici růst, tak jak rostu já.“ Jiné video přeříkalo kaskádu benefitů takto: „Girl → School → Cow → $ → Business → Clean H20 → Social Change → Stronger Economy → Better World.” Ideál lidského kapitálu vytlačil hodnotu lidského života.

Murphy přitom netvrdí, že populační kontrola by zraňovala nenarozené; chudé lidi z rozvojových zemí ale učinila z definice přebytečnými. Populace se tak pro ni stala netolerovatelným konceptem, který dělá zásadní analytickou chybu: ukazuje prstem spíše na masy než na distribuce a akumulace, spíše na lidi než na ekonomii.

Jak jinak bychom mohli myslet na agregovaný život? Jaké vymyslet lepší koncepty k popisu a politizaci zalidnění? Populace je totiž natolik zabydlená v našem myšlení a natolik užitečná sociálním vědám, že ani nevíme, kde o tom začít přemýšlet. Murphy chce mluvit o distribuované reprodukci. Reprodukce totiž není jen plozením dětí, je spíše „bojem za kolektivní podmínky pro udržení života a přetrvání v průběhu času uprostřed život ničících strukturálních sil„.

Místo toho, abychom se ptali kdo reprodukuje, měli bychom se ptát, jaké distribuce životních šancí a jaké druhy infrastruktur se reprodukují. Jinými slovy, co kolektivně reprodukujeme — lidi, věci, společnosti, přírodu — a jak. Namísto toho, abychom začali se surovými lidskými čísly oproštěnými od sociálního kontextu, měli bychom začít s reprodukční spravedlností a rozšířit ji vně reprodukce a udržování našich celých sociálních a přírodních světů.

Mezitím je „populační otázka“ stále na stole. Očekáváme, že v roce 2050 bude na Zemi žít přes 10 miliard lidí, nejvíce z nich v megalopolích rozvojového světa. Pozorovatelé už oprášili marxistický termín k popisu těch, které globální kapitalismus nebude potřebovat: „nadbytečné populace“. Automatizace a deindustrializace ale reprodukuje stejná dělení v zemích globálního severu. Nadbytečné populace v bohatých zemích jsou endemicky hlídány a zabíjeny. Uprchlíci unikající svým podmínkám jsou vyháněni z Evropy a Severní Ameriky ostnatým drátem, strážemi a „velkou krásnou zdí“. Lidé umírají ve Středozemním moři, jiní jsou deportováni, vězněni nebo umístěni do táborů a detenčních středisek.

V tomto kontextu svým poukazuje Donna Haraway, známá svojí kyrborgovskou feministickou teorií, heslem „Make Kin Not Babies!“, že politiky povzbuzování lidí z bohatých zemí k tomu, aby měli více dětí a snížili tím demografický pokles (nízká porodnost, stárnutí), jsou nebezpečnými fantaziemi rasové čistoty, neméně skandální, jako je násilné vyloučení milionů migrantů.

S akcelerující klimatickou změnou jsou migrační počty připraveny explodovat. Otázka „Jakou hodnotu má život?“, kterou kladou demografové a ekonomové, nyní dostává tragickou odpověď v krutém rozprostření nadbytku života po celém světě. Naše média a politici mluví o „záplavách“ a „hordách“ migrantů vylévajících se na našich březích. Každý den umírají, takže můžeme žít ve větší hojnosti. Murphy tvrdí, že rasa byla vždy podtextem populace: tento podtext se stává textem, psaným vítězi eko-apartheidu, kde jsou militarizované enklávy bohatství a bezpečí uzavřené tokům zoufalých klimatických uprchlíků.

Nedostatek představuje skutečnou výzvu pro kolektivní reprodukci planety a zalidnění k tomu přispívá. Neo-malthusiánství ale není žádnou odpovědí. Spekulace, co se Zemí bude za pár set let, stranou — co vytváří obnovený zájem o populaci v politice teď a tady? O koho jde v první řadě, když se mluví o růstu počtu lidských bytostí ve stejné abstrakci jako se mluví o růstu hladiny moří? Když jsou uhlíkové emise na hlavu v USA 40krát vyšší než v Bangladéši? Populace označí spíše děti než hranice a systematickou nerovnost za viníky chudoby. Volný pohyb, ne kapitál. Plánujme utopie, ne lidi. Dělejme příbuzenstvo, ne hranice!

 

Text je volným překladem článku Make Kin, Not Borders Simona Torracinty na webu The New Enquiry. Zdroj: www.thenewinquiry.com/make-kin-not-borders. Úvodní ilustrace: Sanja Gjenero, freeimages.com.

 

O kvalitě nebo kvantitě? Nebo o ničem?

Eric Royal Lybeck, odborný asistent sociologie na Univerzitě v Exeteru, nedávno v prestižním blogu časopisu The Sociological Review (8.8.2017) napsal, že Teaching Excellence Framework (TEF) není ani o vyučování, ani o excelenci a ani to není rámec. Měl na mysli dokument, který o letošních prázdninách vydala britská vláda a který má zlepšit dosavadní programy pro hodnocení výuky a výzkumu na vysokých školách. Pokračovat ve čtení „O kvalitě nebo kvantitě? Nebo o ničem?“

Nad Tamásovou filosofií komunismu

Gáspár Miklós Tamás je myslitelem s pohnutým osudem intelektuálním i lidským. Z bývalého disidenta ve stalinistickém Maďarsku se po roce 1990 stal politický proponent liberálně konzervativní společenské transformace, aby toto své angažmá koncem devadesátých let zavrhl a přiklonil se k marxismu (více k tomu Feinbergova předmluva v recenzované knize). Jelikož byl u nás Tamás dosud znám především jako publicista, klade si výbor z jeho esejů „K filosofii socialismu“ za úkol přiblížit myšlení tohoto autora v hlubších teoretických souvislostech. Pokračovat ve čtení „Nad Tamásovou filosofií komunismu“

Velký regres: lákání populistické politiky

V internetové době, která vyžaduje rychlý přenos informací a z něho plynoucí zkratkovitost mediálních sdělení a podporuje kladení povrchních, tedy špatných otázek při zkoumání soudobých fenoménů, se neustále potýkáme se zmatením pojmů. V tomto textu se jedná konkrétně o pojem populismu, jehož nadužíváním se zbavujeme schopnosti rozpoznat jeho nebezpečné formy. Pokračovat ve čtení „Velký regres: lákání populistické politiky“

Měli bychom tolerovat netolerantní?

Nedávné události v americkém městě Charlottesville naplno rozproudily debatu o neonacismu a nacionalismu, kterou jsme ještě před pár lety považovali za více či méně uzavřenou a vyřešenou kapitolu západního myšlení. Přinejmenším tomu tak bylo v Evropě, která se dokázala otřepat z šoku druhé světové války, jež obnažila holý fakt nepředvídatelnosti směřování lidské společnosti, jejíž vymoženosti se mohou obrátit proti ní samotné. Pokračovat ve čtení „Měli bychom tolerovat netolerantní?“

Nezdá se vám to, bohatí skutečně hromadí ekonomický růst

V časopise Vox vyšel článek věnovaný distribuci ekonomického růstu ve Spojených státech. Jeho autor v něm podporuje častou námitku, že v posledních dekádách, počínaje rokem 1973, došlo k zásadnímu rozpojení mezi příjmy pracovníků a produktivitou celé ekonomiky. Ptáte-li se, kdo sklízí plody tohoto růstu, ekonom Emmanuel Saez spolu se svými spolupracovníky Thomasem Pikettym a Gabrielem Zucmanem odpovídají, že dochází k hromadění na samé špičce ekonomického žebříčku, jinými slovy zejména setinou těch nejbohatších. Pokračovat ve čtení „Nezdá se vám to, bohatí skutečně hromadí ekonomický růst“

Svět potřebuje sociologické superhrdiny!

Potřebujeme sociologické superhrdiny,“ píše Peter Kaufman z Everyday Sociology Blog. Superhrdinové jsou skvělí, jenže pokaždé přijdou, až když už je superpadouch v ráži a problém na světě. Zlo přemohou, jenže mu nedokáží předcházet, nehatí plány útočníků v momentě, kdy je spřádají. Co kdybychom tedy měli hrdiny a hrdinky, píše Peter, kteří by nás ochraňovali od toho, aby svět upadal hlouběji do násilí, rozdělení a destrukce? Přichází tedy se třemi novými sociologickými superhrdiny, které ve volném překladu představuji. Pokračovat ve čtení „Svět potřebuje sociologické superhrdiny!“