Že se v našem časopisu zabýváme i genderem, jste si již patrně všimli: o nedávný populární článek věnovaný ženskému orgasmu jste projevili nebývalý zájem. V současnosti je gender tématem často skloňovaným a ani opovržení tímto oborem i z řad vysokoškolských studentů není argumentem, proč právě tuto disciplínu, která se v posledních desetiletích stala kolbištěm mnoha sociologických teorií a přístupů, ignorovat. I proto bych rád pokračoval v naší zprostředkovací činnosti, kdy našim čtenářům nabízíme zajímavé časopisy a publikace on-line k přečtení. Dnes vám chci poskytnou poslední loňské číslo časopisu Sociální studia, který vychází při Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Jeho redakce mimochodem před několika dny vyhlásila call for papers pro monotematické číslo nazvané Bílá místa, v němž dostanou prostor nekanonická témata, problémy a otázky sociologické produkce.

Nuže, současné vydání 3/2012 má podtitul Hranicemi genderu a jeho obsah lze shrnout takto:

,,Motiv hranic v názvu čísla odkazuje tedy jednak k vymezení mezi disciplínami, ale také k hranicím mezi akademickou sférou a hnutím či aktivismem. Obojí lze vnímat jako různá pole s odlišným pojmenováním témat a problémů, jazykem, metodami i publikem; je však nasnadě, že mnoho z akademicky zkoumaných otázek má svůj politický rozměr. Jsme přesvědčeny, že cílem vědeckého poznání by neměla být snaha tyto politické aspekty ignorovat, zamlčet či zneviditelnit, jak se o to leckdy sociální vědci pod zdánlivě legitimní rétorikou hodnotové neutrality a neangažovanosti snaží. Dobrá sociálněvědní analýza ukazuje na témata, která jsou jako aktuální a naléhavá vnímána v jiných veřejných diskurzech, a/nebo vyjevuje témata, zdánlivě dobře známá, v nových souvislostech, a/nebo identifikuje témata nová, jejichž interpretace osvětluje zažité a často problematické sociální praktiky. Toto číslo Sociálních studií volně navazuje na konferenci „Feministická studia na hranici“, která proběhla v listopadu 2011 na brněnské Fakultě sociálních studií. Více než 60 prezentujících z České a Slovenské republiky se sešlo, aby diskutovalo své aktuální výzkumy, individuální či týmové, a navázalo tak na historicky první konferenční setkání českých a slovenských feministických studií, které se uskutečnilo v roce 2005 v Praze.“ (Sociální studia, FSS MU)

Časopis najdete i na Facebooku.

Sociální studia 3/2013: Hranicemi genderu
Sociální studia 3/2013: Hranicemi genderu

EDITORIAL
Hranicemi genderu (PDF)
Kateřina Lišková, Nedbálková Kateřina

STATI
Genderově motivované a sexuální obtěžování na středních školách: hranice vhodného chování
Irena Smetáčková, Pavlík Petr
Článek se zabývá otázkou hranic mezi vhodným a nevhodným chováním vyučujících vůči studentkám a studentům na středních školách. Na základě dotazníkového šetření s účastí 1237 respondentů/ek ukazujeme, jaké učitelské chování se znaky sexuálního obtěžování, je studujícími považováno za nepříjemné a zároveň jak četné s ním mají zkušenosti.
Info | Plný text v PDF

Vietnamské rodiny a jejich české chůvy: Vzájemná závislost v péči o děti
Adéla Souralová
Některé vietnamské rodiny v České republice si najímají české chůvy (tety, babičky) na hlídání svých dětí. Tento model stojí v protikladu k dominantnímu obrazu chův (pomocnic v domácnosti) v západním světě, kde je tato profese vykonávána migrantkami a analyzována pomocí aditivního přístupu zdůrazňujícího vícenásobné znevýhodnění těchto žen z důvodu etnických a třídních nerovností.
Info | Plný text v PDF

Negativita ve studování na umělecké škole
Lenka Vráblíková
Ačkoli umění v rámci binárních protikladů většinou stává na straně feminity, moderní umělectví je v zásadě šité na míru maskulinnímu subjektu a tak vylučuje existenci jiného – umělkyně. Stejně tak „stávání se umělcem“, které je institucionálně rámováno studiem na vysokých uměleckých školách, ženám aspirujícím na umělkyně nenabízí možnost stát se umělkyní, aniž by nedošlo k popření zásadních aspektů jejich jedinečné a ženské identity.
Info | Plný text v PDF

Jak v praxi ovlivnit spory o hranice? Proč se nepodařilo přírodovědce přesvědčit o významnosti genderu
Dagmar Lorenz-Meyer
Feministické bádání jako analytická tradice a intervencionistický projekt již dlouho zkoumá hranice, jež jsou hluboce vepsány do západního myšlení a pojetí racionality. Tento článek vychází z myšlenky, že schopnost v praxi destabilizovat hranice pokulhává za důmyslností analýz opakovaného utváření hranic. Jádrem feministické praxe je zájem zpochybňovat nákresy hranic a měnit to, co je považováno za přirozené, normální či skutečné.
Info | Plný text v PDF

Tak daleko, tak blízko: dělnická třída v České republice
Kateřina Nedbálková
V textu se autorka zaměřuje na přiblížení paradigmatických a metodologických předpokladů, které se třídou pracují jako s podstatnou a důležitou kategorií sociálněvědního výzkumu a dále představuje vlastní výzkum dělnické třídy a první zjištění, ke kterým ve svém počínání dosud dospěla. V úvodní části nabízí základní představení konceptualizací třídy ve vztahu k paradigmatickým pozicím a východiskům výzkumníků a místo, které v tomto kontextu zaujímá česká sociologie.
Info | Plný text v PDF

RECENZE
Nina Lykke: Feminist Studies. A Guide to Intersectional Theory, Methodology and Writing (PDF)
Adéla Souralová

Print Friendly, PDF & Email