Kniha Metody výzkumu a evaluace především autenticky odráží stav současné české sociálně vědní metodologie a provokuje k širší úvaze. V tomto kontextu je samozřejmě skvělé, že byla publikována. Může tak mimo jiné přispět k diskusi o tom, jak a zda vůbec tuto subdisciplínu v našich podmínkách pěstovat. Ostatně, sám jsem se ve své disertaci o ne příliš úspěšně metodologický příspěvek české sociologii pokusil. Jsem-li tedy v některé momenty kritický, pak s vědomím toho, že před autory stál nelehký úkol.

Kniha je rozdělena do dvou částí a rámována úvodem, který obhajuje toto uspořádání. První část, jejímž autorem je Jan Hendl, spíše navazuje, rozvíjí a doplňuje jeho předchozí knihy o statistických metodách a kvalitativním výzkumu (ostatně, to autor sám připouští) o obecnější metodologické výklady. Druhá část z pera Jiřího Remra pak deskriptivně popisuje a typologizuje evaluační výzkum. Obojí je jistě užitečné, ale spíš jako sled přehledových kapitol, ze kterých lze čerpat základní inspiraci či je vnímat (zejména v evaluační části) jako ucelené ustavení českého pojmosloví oboru. Jako celek od začátku do konce kniha v podstatě číst nejde (či mně se to nedařilo), což nemusí být nutně na škodu. Zdálo se mi, že s takovým vyzněním pak počítají i sami autoři: chybí zde shrnující závěrečný text, kniha končí kapitolou „Organizace a vyhledávání literatury v počítači“, nemá žádné závěrečné shrnutí, které by mělo synergický efekt. Při znalosti personálního obsazení katedry sociologie na FSV UK, je trochu škoda, že k některým kapitolám autoři nepřizvali Hynka Jeřábka, který se třeba problémy měření a uspořádáním výzkumu dlouhodobě věnuje. Samozřejmě nemohu znát konkrétní okolnosti, ale nemohl jsem se zbavit dojmu, že dochází k překryvu a pro studenty jistě i zmatení výkladů problematiky Hendla i Jeřábka. Protože právě jako studijní materiál bude kniha využívána především.

Jednotlivé kapitoly jsou pak strukturovány buď jako výčty možností, přehledy konceptů nebo historické milníky. Při jejich čtení jsem získal dojem, že vím, jaká slova mohu při odborné práci používat (a že někdy šlo o velmi zapeklité formulace a slovní spojení) nebo kolik teorií bylo na dané téma rozvinuto a kde si o nich přečíst víc. Ale jak v praxi realizovat třeba evaluační studii, to stále nevím. A právě poměrně složitý a abstraktní výklad by mě jako studenta sváděl k memorování výčtů a definic, kterým bych příliš nerozuměl. Jako odborníkovi mi zase struktura textu neusnadňuje najít to, co je zajímavé, inovativní a relevantní v současné odborné diskusi (například v kapitole 3 o teorii je relativně nový a nejkomplexnější Swedbergův model zařazen až na konec kapitoly). V tom je největší slabina knihy. Ostatně, nedokázal jsem se při čtení oprostiti od faktu, že oba dva autory znám jako student i jako výzkumník a vím, že ve svém výkladu dokáží být strhující, přesvědčiví, nebojí se hodnotit, ukazují řadu praktických příkladů, přicházejí s vlastními myšlenkami a postupy, umně kombinují jednotlivé koncepty a přibližují je reálné výzkumné praxi. A právě to knize chybí: jakoby byla pouhým shrnujícím dodatkem přednášek.

To souvisí se služebným postavením české sociologické metodologie: v akademické sféře chybí ostřílení praktici (i když Jiří Remr je zrovna čestnou výjimkou), kteří by usměrňovali teoretické výklady blíž skutečnosti. Zároveň nepřicházejí s vlastními koncepty a inovacemi (a pokud, jako v případě Jiřího Vinopala nebo Ivany Loučkové, příliš je nepopularizují). Praktici jsou pak vnímáni jako administrátoři projektů, jejichž činnost není v akademické sféře vnímána jako odborná, což se projevuje například tím, že nejsou uváděni jako spoluautoři publikací.

Kniha, která se nepokouší ukázat praktickou stránku výzkumného procesu pak může na čtenáře působit jako produkt odtažité akademické profese, která hledí zejména na splnění publikačních povinností. Na straně druhé, jako doplnění přednáškového výkladu, základ českého oborového slovníku a shrnutí zahraničních zdrojů svou funkci jednoznačně plní.

Knihu vydalo Nakladatelství Portál, které poskytlo recenzní výtisk. Titul lze zakoupit v knihkupectvích, případně na webu nakladatelství.

Print Friendly, PDF & Email