„Ženy se obecně nezajímají o politiku, a proto jich je v politice málo. To je přirozená věc!“ Kolikrát už jsem takové tvrzení slyšela od známých nebo četla v diskuzích na internetu…? Stokrát? Zajímalo mě, zda je na tomto jednoduchém vysvětlení absence většího množství žen v politice něco pravdy. Ukázalo se, že ne.

Blížící se volby opět vyvolaly debatu o nízkém zastoupení žen v politice. Na předních místech kandidátek politických stran pro tyto volby je žen velice málo, z toho důvodu je jejich šance dostat se do Poslanecké sněmovny nízká. Po volbách do poslaneckých lavic opět zasednou především muži a Česká republika bude i nadále jednou ze zemí s nejnižším počtem poslankyň v Evropě.

Předsedové stran vždy před volbami tvrdí, že dělají všechno proto, aby ženy na přední místa kandidátek dostali, přesto je žen ve vysoké politice málo. Média i veřejnost pak pátrají po původu tohoto problému a hledají argumenty, kterými omluvit nízké zastoupení žen v politice. Velmi oblíbeným argumentem je tvrzení, že ženy se o politiku obecně příliš nezajímají. Na tento názor lze nejčastěji narazit v internetových diskuzích a v rozhovorech se známými. Občas se však vyskytne i v článcích v novinách a někdy jej prezentují sami politici.

Je tomu však skutečně tak, že politika je pro ženy něčím, čím nechtějí zatěžovat své krásné, popř. rodině založené hlavy? Jak tomu zpravidla bývá, když lidé hovoří o neměnných pravdách vztahujících se k nějaké sociální skupině, v tomto případě k ženám, nepodávají mluvčí či diskutující ke svým zásadním tvrzením žádné důkazy. Zapátrala jsem tedy v datech a hledala jsem oporu pro tvrzení, že ženy se nezajímají o politiku. S velkým překvapením jsem zjistila, že zájem žen a mužů o politiku se neliší skoro vůbec, tedy alespoň v datech, která jsem měla v dispozici.

Pro svojí malou analýzu jsem použila data pocházející z více méně aktuálních výběrových šetření, ve kterých byl zjišťován zájem lidí o politiku. Kromě otázek, které přímo zjišťovaly zájem respondentů o politiku, jsem potřebovala i otázky vztahující se k aktivitě respondentů v oblasti občansko-politické. Chtěla jsem vědět, jak se muži a ženy liší a) v deklarovaném zájmu o politické dění a b) v deklarované  aktivitě, kterou přispívají k občanské společnosti (takovou aktivitou je například podepisování petic nebo účast na demonstracích). Na základě těchto dvou tematických oblastí – deklarovaného zájmu a deklarované občanské angažovanosti – jsem hledala rozdíly mezi muži a ženami.

K dispozici jsem měla data ze dvou  výběrových šetření Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM), první výzkum byl uskutečněn v srpnu 2009; zúčastnilo se ho 1165 respondentů a jeho reprezentativita byla zajištěna metodou kvótního výběru. Druhý výzkum byl realizován v červnu 2013 na výběrovém souboru 1060 respondentů, kteří byli rovněž vybrání kvótním výběrem.

V tomto textu nehledejte žádnou sofistikovanou analýzu, prezentuji zde pouze frekvence odpovědí respondentů. Neuvádím intervaly spolehlivosti pro procentuální vyjádření odpovědí, jenom čtenářky a čtenáře upozorním, že v případě, kdy je ve výběrovém souboru zhruba 1000 respondentů, je interval spolehlivosti pro frekvenci jedné varianty odpovědi kolem 50 procent zhruba plus mínus 3 procenta, pro frekvenci odpovědi v řádech jednotek procent to je zhruba plus minus 1,5 procenta. Protože uvádím frekvence souboru rozděleného na dva podsoubory podle pohlaví, zmenšuje se velikost souboru na zhruba 500 respondentů, takže v tomto případě je maximální statistická odchylka ještě zhruba o jedno procento vyšší.

Rozdíly v zájmu o politiku v roce 2009

Nejdříve se podívejme na deklarované rozdíly v zájmu o politiku mezi muži a ženami ve výzkumu z roku 2009. Větší zájem o politiku v tomto výzkumu prezentovaly ženy. Z mužů se o politiku velmi zajímalo 17 procent, z žen to byla o tři procenta více, tedy 20 procent. Částečně se o politiku zajímalo 33 procent mužů a 40 procent žen. Málo nebo vůbec se o politiku zajímalo 49 procent mužů a 39 procent žen.

V případě sledování dění v politice nenajdeme mezi muži a ženami zásadnější rozdíly. Dění ve vládě a v politice sledovalo pravidelně 25 procent mužů a 16 procent žen. Občas se o dění v politice a ve vládě zajímalo 63 procent mužů a 71 procent žen. Zcela bez zájmu o dění ve vládě a v politice bylo 10 procent mužů a 11 procent žen

Další otázky se ptaly po tom, jak moc lidé sledují  politiku v médiích. V novinách, v televizi a na internetu sledovali politiku nepatrně více muži, rozdíly ale byly malé (viz tabulka). V otázce po četnosti rozhovorů o politice se svými blízkými a známými prezentovalo 11 procent mužů, že o politice diskutují velice často, stejnou odpověď podalo 6 procent žen. Někdy o politice se známými diskutovalo 32 procent mužů a 27 procent žen, a zřídka nebo nikdy mluvilo s lidmi o politice 58 procent mužů a 67 procent žen.

Jak jsem naznačila výše, je zájem o politiku možné sledovat na výpovědích lidí o jejich skutečném chování, tedy o jejich občanské angažovanosti. Častou nebo občasnou účast na politickém mítinku nebo demonstraci deklarovalo 8 procent mužů a 7 procent žen. Zřídka se na takové akce vypravilo 17 procent mužů a 13 procent žen. Nikdy se takové akce nezúčastnilo 75 procent mužů a 79 procent žen.

Procentuální vyjádření odpovědí respondentů na angažování v politických stranách, v politických a společenských hnutích a v ekologických sdruženích nevykazovalo rozdíly mezi muži a ženami. V odborech bylo nepatrně více mužů. Zde je ovšem potřeba extrémní obezřetnosti, neboť počty respondentů, kteří deklarovali angažmá v hnutích a v odborech, jsou příliš nízké a statistická chyba zde může být velká.

Na otázku, zda se respondenti někdy pokusili ovlivnit rozhodnutí na celostátní úrovni, odpovědělo  13 procent mužů a necelých 10 procent žen, že tak učinili jednou nebo několikrát. Na místní úrovni se takto angažovalo jednou nebo víckrát 35 procent mužů a 28 procent žen.

Na šíření nebo podepisování petice se někdy v životě podílelo 53 procent mužů a 51 procent žen. Účast na bojkotu či jeho organizování deklarovalo 13 procent mužů a 11 procent žen. Co se týče účasti na demonstraci, odpovědělo 24 procent mužů a 18 procent žen, že se demonstrace někdy zúčastnili nebo ji pomáhali organizovat.

Data z šetření z roku 2009 tedy ukazují, že v zájmu o politiku a aktivní účasti na budování občanské společnosti se muži a ženy liší velice málo a že zájem žen o politiku je relativně velký.

Rozdíly v zájmu o politiku v roce 2013

V šetření z února 2013 bohužel nebyly použity identické otázky jako v předchozím výzkumu, což znemožňuje porovnání v čase. I zde však byl zjišťován zájem o politiku a občanská aktivita respondentů, i když s využitím jiné metodiky než v roce 2009.

Zájem o politiku obecně vypadal v únoru 2013 následovně:  51 procent mužů se o politiku obecně  velmi nebo spíše zajímalo, tu samou odpověď deklarovalo 42 procent žen. O politiku se spíše nebo vůbec nezajímalo 49 procent mužů 58 procent žen.  Oproti výzkumu z roku 2009 zde v zájmu o politiku převažují muži, rozdíl však není závratný.

Zájem o politické dění u nás, tedy o domácí politiku, byl vyrovnanější než zájem o politiku obecně. Velmi se o domácí politiku zajímalo 12 procent mužů a 7 procent žen, spíše se zajímalo 49 procent mužů a 50 procent žen.  Spíše nebo vůbec se nezajímalo 39 procent mužů a 43 procent žen. Další otázky zjišťovali zájem o politiku EU a ve světě. Rozdíly zde byly v řádech procent ve „prospěch“ mužů (viz tabulka).

V odpovědích na otázky, které zjišťovali deklarovanou politickou aktivitu respondentů v posledních 12 měsících, opět nelze najít výrazný rozdíl mezi muži a ženami. Na dotaz „Napsal nebo zatelefonoval jste nějakému politikovi na obecní, krajské nebo celostátní úrovni?“ odpovědělo kladně 11 procent mužů a 8 procent žen.  Na otázku, zda respondent navštívil politické shromáždění, projev nebo organizovaný protest jakéhokoliv druhu, odpovědělo kladně 19 procent mužů a 14 procent žen.  Další otázka zjišťovala, zda respondent navštívil veřejné setkání ohledně záležitostí obce nebo školy; učinilo tak 31 procent mužů a 26 procent žen. Petici podle tohoto šetření v uplynulých 12 měsících podepsalo 37 procent mužů a 35 procent žen.  Svůj názor prostřednictvím dopisu nebo telefonátu do médií vyjádřilo 8 procent mužů a 7 procent žen.

Jak je patrné z výše uvedeného, ani ve výzkumu z roku 2013 nenajdeme výraznější rozdíly v zájmu o politiku a občanské angažovanosti žen a mužů, rozdíly v deklarovaném zájmu a aktivitě jsou buď nepatrné nebo v řádech jednotek procent. Prezentovaná data tak ukazují jiný obrázek společnosti než jaký nám nabízí média nebo naše okolí. České ženy podle všeho nejsou bez zájmu o veřejné záležitosti a o politiku se zajímají stejně nebo téměř stejně jako čeští muži. Tento fakt stojí v ostrém kontrastu k prezentaci žen v médiích obecně a ke stereotypnímu uvažování o ženách jako o apolitických lidech, kteří se zajímají pouze o nákupy  a rodinu.

CVVM 2009 srpen (Všechna procenta jsou zaokrouhlena, jsou tedy možné malé přebytky nad 100. Pokud není součet 100 %, tvoří zbytek odpovědi nevím nebo neodpověděl/a. Data ke stažení na nesstar.soc.cas.cz.)

„Jak moc se zajímáte o politiku?“ Muži Ženy
velmi 17% 20%
částečně 33% 40%
málo 41% 35%
vůbec ne 8% 4%
zájem o politiku – čte v novinách
Často 24% 15%
Někdy 35% 37%
Zřídka 27% 33%
Nikdy 14% 15%
zájem o politiku – sleduje v televizi
Často 34% 27%
Někdy 36% 40%
Zřídka 25% 26%
Nikdy 6% 7%
zájem o politiku – čte na internetu
Často 11% 6%
Někdy 19% 15%
Zřídka 23% 21%
Nikdy 47% 58%
zájem o politiku – diskutuje s jinými lidmi
Často 11% 6%
Někdy 32% 27%
Zřídka 41% 47%
Nikdy 17% 20%
zájem o politiku – účast na politickém mítinku demonstraci
Často 1% <1%
Někdy 7% 6%
Zřídka 17% 13%
Nikdy 75% 79%
sleduje dění v politice a ve vládě
pravidelně 25% 16%
občas 63% 71%
nikdy 10% 11%
členství v organizacích – Ano, je členem
politická strana 4% 4%
společenské či politické hnutí 4% 4%
ekologické sdružení 4% 4%
odbory 9% 7%
Ovlivnění rozhodnutí na celostátní úrovni 85% 88%
jednou nebo dvakrát 11% 9%
několikrát 2% <1%
Ovlivnění rozhodnutí  na místní úrovni nikdy 63% 69%
jednou nebo dvakrát 30% 25%
několikrát 5% 3%
„Podílel jste se někdy na.. podpisy pod petici ANO 53% 51%
účast či organizování bojkotu ANO 13% 11%
účast či organizování demonstrace ANO 24% 18%

CVVM 2013 únor

Muži Ženy
zájem o politiku obecně
Velmi se zajímá 8% 4%
Spíše se zajímá 43% 38%
Spíše se nezajímá 38% 43%
Vůbec se nezajímá 11% 15%
Zájem o politické dění u nás
Velmi se zajímá 12% 7%
Spíše se zajímá 49% 50%
Spíše se nezajímá 30% 32%
Vůbec se nezajímá 9% 11%
zájem o politiku v EU
Velmi se zajímá 4% 2%
Spíše se zajímá 33% 24%
Spíše se nezajímá 40% 46%
Vůbec se nezajímá 23% 27%
zájem o politiku ve světě
Velmi se zajímá 5% 3%
Spíše se zajímá 36% 28%
Spíše se nezajímá 39% 43%
Vůbec se nezajímá 19% 25%
občanská aktivita ze posl 12. měs napsal politikovi – ano 11% 8%
navštívil protest – ano 19% 14%
navštívil veřejné setkání obce nebo školy – ano 31% 26%
napsal dopis do novin či do tv, rozhlasu – ano 8% 7%
podepsal petici 37% 35%
projev na veřejném shromáždění 4% 2%
práce pro politickou stranu 5% 2%

Zdroj dat: nesstar.soc.cas.cz. Zdroj úvodní ilustrace: sxc.hu.

Print Friendly, PDF & Email